TutorMates

Condicions de Privacitat

 

Clàusules Legals

Web d’Addlink Software Científico, SL, entitat registrada en el Registre Mercantil de Barcelona:
Tom 21194, Foli 15, Full núm. B-18214, Inscripció 1a.

TERMES LEGALS I CONDICIONS

Si us plau, llegiu atentament les següents condicions generals. L'accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines (en endavant la "Web") implica l'acceptació d'aquestes condicions generals. L'accés a alguna de les pàgines d'aquesta Web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països. Si vostè es troba en aquesta circumstància, no tindrà accés a part o a tot el web d’Addlink Software Científico, SL. La informació continguda en aquest Web, inclosos certs productes i serveis, no està destinada a la seva distribució o ús per cap particular, companyia, societat, trust, persona física o jurídica o qualsevol altra entitat (en endavant "Persones") en jurisdiccions on aquesta distribució o ús poguessin ser contraris a la normativa o regulació i, com a conseqüència, pogués implicar alguna responsabilitat per a Addlink Software Científico, SL. Certs productes i serveis poden no estar disponibles en totes les jurisdiccions o per a totes les Persones. Aquest web no va dirigit a cap Persona de cap país on, per raó de nacionalitat, residència, o qualsevol altra circumstància la seva posada a disposició o publicació estigui prohibida o no permesa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Qualssevol denominacions, dissenys i / o logotips reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Addlink Software Científico, SL i pels seus respectius propietaris. Qualsevol ús indegut d’aquestes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. El Web és propietat d’Addlink Software Científico, SL. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’aquest Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que hi contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'hi estableixin a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial de l'Empresa, són propietat d’Addlink Software Científico, SL, llevat que s'especifiqui una altra cosa. L'exercici exclusiu dels drets d'explotació i reproducció  correspon, per tant, a l’Empresa. Vostè podrà descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web, exclusivament per al seu ús personal i, sempre que siguin respectats els drets dels quals sigui titular Addlink Software Científico, SL. En cap cas, podrà canviar, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquest Web. Tampoc no en podrà reproduir, transmetre o modificar el contingut, directament o indirecta, sense la prèvia autorització escrita d’Addlink Software Científico, SL.

 
 

Condicions de Privacitat

TERMES LEGALS I CONDICIONS

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: L'usuari, en el cas de ser persona física queda informat que les seves dades personals, a les quals Addlink Software Científico, SL (en endavant ADDLINK) tingui accés com a conseqüència de consultes, transaccions, operacions, sol•licitud de contracte, contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, o de processos informàtics respecte de dades ja registrades, s'incorporen al corresponent fitxer d’ ADDLINK, autoritzant a aquest al seu tractament per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament d'aquest contracte, l'oferta i contractació amb l'usuari dels productes i serveis ADDLINK, així com per al desenvolupament d'accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals. En el cas de cessions posteriors a favor d'altres societats del Grup, les parts convenen que ADDLINK comuniqui tals cessions a l'interessat en la forma habitual utilitzada per a informar-lo dels productes que tingui contractats amb ADDLINK. L'interessat queda informat del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida al Servei d'Atenció al Client, c. Maria Aurèlia Capmany , 2-4, baixos, 08001-BARCELONA. El lliurament de les dades sol•licitades en relació amb el present document és obligatòria, essent responsable del fitxer Addlink Software Científico, SL, amb domicili a aquests efectes en l'adreça abans indicada.
 
Addlink Software Científico, SL (d'ara endavant ADDLINK o l'EMPRESA) considera que la privacitat, intimitat personal i familiar de l'USUARI / CLIENT de qualsevol dels seus webs, són drets a tenir en consideració de forma molt rigorosa i seriosa. Per aquesta raó, tenint en compte el medi en el qual també prestem alguns dels nostres serveis (Internet) i la seguretat que es requereix en aquesta matèria, ha dissenyat una política i els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme amb la major efectivitat i rigor. La llei imposa una sèrie d'obligacions i estableix així mateix els drets de les persones en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per al correcte coneixement i, si escau, l’exercici dels drets que poguessin correspondre’l, cal que l'USUARI / CLIENT llegeixi detingudament aquest avís.
 
ADDLINK es reserva el dret de modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials així com modificacions o pràctiques de la indústria. En aquests casos s'avisarà amb antelació prudencial dels canvis que s’introdueixin en la política de protecció de dades i de quan començaran a tenir plens efectes.
 
Cal a més advertir i tenir en compte que alguns dels serveis d’ADDLINK poden incloure en les seves condicions particulars estipulacions i previsions en aquesta matèria.
 
Abans d'enumerar els principis fonamentals de la nostra política de protecció de dades personals cal definir què són. Així, en termes de la pròpia Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s'entén per tals, "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".
 
Les úniques dades personals a què ADDLINK tindrà accés seran aquelles que l'USUARI / CLIENT faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'USUARI / CLIENT conegui que per a l'alta i el registre en alguns productes / serveis oferts a través de les nostres webs, se li demanaran dades de caràcter personal. Entre elles hi ha dades absolutament necessàries per a gaudir de determinats serveis i continguts. En els casos i respecte de les dades en què així s'informi expressament l'USUARI / CLIENT, si no ens les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts.
 
Respecte de les dades personals de l'USUARI / CLIENT que siguin facilitades, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedides en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada per l'USUARI / CLIENT. A aquests efectes, les esmentades dades seran incorporades a un fitxer la titularitat i responsabilitat del qual correspon a Addlink Software Científic, SL. La finalitat de la recollida, tractament i cessió de les dades personals facilitades per l'USUARI / CLIENT a ADDLINK és el desenvolupament de tota l'activitat relacionada amb el lloc web corresponent i, en particular, la gestió, desenvolupament, administració, prestació, actualització, personalització i millora dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI / CLIENT utilitzi, l'estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències dels USUARI / CLIENTS. Així mateix i com a part de l'esmentada finalitat de desenvolupament i desplegament de l'activitat de l'Empresa a través de les seves pàgines web, s'enviaran per diferents mitjans qüestionaris, informació, avisos, etc. relacionats amb ADDLINK, els seus serveis i continguts i llurs empreses proveïdores. Respecte de les enquestes i formularis, la seva tramesa als USUARI / CLIENTS no els suposa ni implica cap obligació ni compromís de respondre’ls. En compliment de la normativa vigent, ADDLINK ha adoptat les mesures i tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit atenent a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mitjans necessaris al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il•lícites i la pèrdua de les dades. No obstant això, l'USUARI / CLIENT ha de quedar informat i advertit a través d'aquest avís que aquests mitjans no són infalibles i inexpugnables i per tant ADDLINK no pot fer-se responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències. L'USUARI / CLIENT té reconeguts per la llei els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquest dret per escrit mitjançant carta dirigida al Servei d'Atenció al Client, C/ MARIA AURÈLIA CAPMANY, 2-4, BAIXOS, 08001 - BARCELONA. En qualsevol moment en què es demanin a l'USUARI / CLIENT dades de caràcter personal a través d'ADDLINK es facilitarà el corresponent accés a la informació recollida en aquest avís de política de protecció de dades de caràcter personal.
 

Necessites ajuda? Contacta amb el Centre d'Atenció al Client:
Per telèfon: 902 43 00 38 • Per correu electrònic: info@tutormates.es