Quaderns de repàs matemàtic 2.0

Una manera diferent d'aprendre i explorar!

Matemàtiques amb TutorMates

Col·lecció de quaderns d'activitats per a l'ESO ESO

El complement perfecte per repassar els continguts de
TutorMates en format paper.


Els teus fills podran emportar-se el quadern on vulguin i fer els exercicis sense ajuda de ningú. I quan tornin a casa, podran seguir repassant la matèria a l'ordinador amb els exercicis, teoria i el laboratori de càlcul inclosos en TutorMates.

Continguts dels quaderns

Més de 150 activitats de diverses tipologies

Teoria (recordatoris)

Teoría

Els recordatoris de teoria refresquen els conceptes necessaris per al desenvolupament de les activitats.

Exercicis i problemes

Actividades

Podem dividir les activitats matemàtiques en dos tipus: Les operacions de càlcul ofereixen habilitat, agilitat i confiança a l'estudiant, els problemes apliquen els coneixements de càlcul a les situacions de la vida real.

Solucionari

Solucionario

Al final de cada quadern s'inclou un solucionari amb la resposta a totes les activitats. D'aquesta manera l'estudiant pot verificar de manera autònoma si els resultats són correctes.

Temari de la col·lecció

Quaderns d'activitats matemàtiques

Quadern 1r ESO

NOMBRES
- Nombres enters
- Divisibilitat
- Nombres racionals
- Proporcionalitat
- Nombres decimals
ÀLGEBRA
- Iniciació al llenguatge algebraic
GEOMETRIA
- Formes geomètriques
- Polígons
- Circumferència i cercle
- Àrea i perímetre
FUNCIONS I GRÀFIQUES
- Taules, gràfiques i funcions
- Funció lineal
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
- Organització i anàlisi de dades
SOLUCIONARI
- Solucions a las activitats

Quadern 2n ESO

NOMBRES
- Nombres enters
- Potències
- Arrels
- Nombres racionals i decimals
- Proporcionalitat directa i inversa
ÀLGEBRA
- Expressions algebraiques
- Equacions
GEOMETRIA
- Semblança
- Poliedres
- Cossos de revolució
- Teorema de Pitàgores
FUNCIONS
- Funcions
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
- Organització i anàlisi de dades
- Mesures de centralització
SOLUCIONARI
- Solucions a les activitats

Quadern 3r ESO

NOMBRES
- Potències i arrels
- Nombres racionals i decimals
ÀLGEBRA
- Polinomis
- Equacions
- Sistemes lineals
- Successions
GEOMETRIA
- Llocs geomètrics
- Tales i Pitàgores
- Moviments en el pla
- Simetries en políedres
- El globus terraqüi
FUNCIONS I GRÀFIQUES
- Funcions
- Funcions afíns i quadràtiques
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
- Organització i representació de dades
- Paràmetres estadístics
- Probabilitat
SOLUCIONARI
- Solucions a les activitats

Cuaderno+ordenador

 

 

 

 

Dissenyats per a complementar-se

Los cuadernos y TutorMates, una pareja académica de éxito

Al llarg de les activitats del quadern podràs observar diverses referències a TutorMates. Aquestes suggereixen exercicis complementaris, repassar conceptes de teoria o la resolució d'activitats mitjançant el laboratori de càlcul de TutorMates. Això aporta un gran valor als continguts dels quaderns, doncs passen de ser un simple llibre d'activitats a oferir tot el conjunt de recursos necessari per estudiar el temari complet del curs. 

Quaderns d'activitats

Matemàtiques per a l'ESO

Amb cada quadern:

  • ~70 pàgines
  • 150+ activitats
  • Solucionari
  • Abasta un curs sencer de la ESO
  • Gratis: Llicència invidual TutorMates

Coneix TutorMates

Potser vols més informació sobre el programa d'ordinador TutorMates.

Truca'ns: 902 876 878
Copyright © 2014 TutorMates. Distribuidor: Oxford University Press
TutorMates® es una marca propietat d' Addlink Research, S.L.